Aansprakelijkheid/verkoopsvoorwaarden.

 

Aansprakelijkheid/verkoopsvoorwaarden.
Beperking van aansprakelijkheid van Memento design.

Ondernemingsnummer: 05 189 72 46 7 RPR: Dendermonde
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Memento design levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Memento design de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Belgisch recht is van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.
Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze site. Door de webpagina(‘s) te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze aansprakelijkheidsbeperking.

 

BETALINGSVOORWAARDEN MEMENTO DESIGN.

Onze facturen dienen ten laatste betaald te zijn binnen de 7 dagen na facturatiedatum. Elke betwisting moet binnen acht werkdagen na de verzending van de factuur worden kenbaar gemaakt. Deze betwisting dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Elke klacht na verloop van deze tijd is ongegrond. Bij wanbetaling wordt aan de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op de hoofdsom een rente ten belope van 1% per maand en een schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag in rekening gebracht met een minimum van 50€. Enkel de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd en deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

VERKOOPSVOORWAARDEN MEMENTO DESIGN OVEREENKOMST
Door uw toegang tot deze site en zijn pagina’s erkent u automatisch de onderstaande voorwaarden te aanvaarden. Als u het niet eens bent met de onderstaande voorwaarden, wordt u vriendelijk verzocht deze site en zijn pagina’s niet te raadplegen.
Algemene Voorwaarden van Memento design, gevestigd te Lokeren geldig vanaf augustus 2013.

ALGEMENE BEPALINGEN


Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. 

  1. – Definities 1.1 Opdrachtgever is wie het order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft het order uit te voeren. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Memento design.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Memento design. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Memento design zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Memento design de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Memento design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Memento design behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Memento design erkend.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Memento design bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Memento design zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Memento design geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

4. – Offerten
4.1 De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door de leverancier vrij gekozen bij gebrek aan bepaling door de opdrachtgever. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. De door Memento design gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. Memento design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van gedane offertes binden Memento design alleen, indien deze door Memento design schriftelijk zijn bevestigd. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Memento design is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Memento design kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Een samengestelde prijsopgave verplicht Memento design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Memento design wenst te verstrekken, dient hij Memento design hiervan, onder vermelding van de namen van de anderen, op de hoogte te stellen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

5. Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Memento design heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Memento design. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Memento design er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
5.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

6. Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Memento design, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Memento design. Memento design houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
6.2 Memento design respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3 Memento design maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie
7.1 Memento design garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
7.2 De garantietermijn van Memento design komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Memento design is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Memento design) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Memento design. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 werkdagen na levering aan Memento design schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.4 Indien klachten van de afnemer door Memento design gegrond worden bevonden, zal Memento design naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Memento design en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Memento design) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Memento design gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Memento design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.5 Memento design is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
7.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Memento design in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

8. Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Memento design zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Memento design slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Memento design gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Memento design kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
9. Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Memento design en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Memento design op haalbaarheid is beoordeeld .
9.2 Memento design behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
1

0. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Memento design gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht
11.1 Memento design is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Memento design alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Memento design behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Memento design gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Memento design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Memento design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
12.2 Memento design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld; misverstanden en / of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen; fouten van door / namens de opdrachtgever ingeschakelde derden; gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers; fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in Artikelen 4.6, 4.7 en 4.8 zijn goedkeuring heeft gegeven; fouten en / of problemen die ontstaan na aflevering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan Memento design; indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien Memento design aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: de aansprakelijkheid van Memento design, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering; indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Memento design beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Memento design. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Memento design jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten. Memento design verleent verder geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot diens diensten of goederen tenzij anders schriftelijk, waaronder middels het onderhoudscontract, is bepaald. De opdrachtgever zal Memento design vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door Memento design aan de opdrachtgever geleverde diensten en / of (onderdelen / gedeelten van) producten en resultaten. Indien Memento design gebruik maakt van Opencart -open source shopping card solutions, WordPress, Shopify, Joomla, hierbij verklaart Memento design niet de eigenaar en niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inhoud en werking ervan. Bij het aangaan van een opdracht van het maken, ontwerpen van een weshop of website door Memento design wordt de opdrachtgever hierna de eigenaar van de wesite of webshop en de verantwoordelijkheid van de werking en inhoud hiervan. De opdrachtgever vrijwaart Memento design hiervan verantwoordelijk te kunnen gesteld worden voor het niet werken of foutmeldingen van een website, webshop, betalingssystemen, virussen en de inhoud hiervan.
De opdrachtgever vrijwaart Memento design hiervan verantwoordelijk te kunnen gesteld worden voor het niet werken of foutmeldingen van een website, webshop, betalingssystemen, virussen en de inhoud hiervan.
12.3 Vrijwaringen De opdrachtgever vrijwaart Memento design voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien de opdrachtgever aan Memento design informatiedragers, elektronische bestanden of software etc verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden worden gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Eigendom van alle door Memento design aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Memento design zolang de afnemer de vorderingen van Memento design uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Memento design wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14 – Auteursrecht Recht tot reproductie Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart de leverancier bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert voor de uitvoering van de opdracht, beschermt de opdrachtgever de leverancier specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. De opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat. 14.1 Intellectueel eigendom en eigendomsrechten Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Memento design zich de rechten en bevoegdheden voor die Memento design toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door Memento design verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Memento design worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De in het kader van de opdracht door Memento design tot stand gebrachte werktekeningen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Memento design, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Memento design te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het cliënt niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam Memento design in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materialen zoals CMS (WordPress, Joomla), webshops, nieuwsbrief applicaties, websites en overige applicaties die gehuurd/geleased worden op maand/kwartaal/jaarbasis , blijven ten alle tijde eigendom van Memento design. Memento design behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Memento design heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

15.- Eigendom van de productie-elementen De productie-elementen die nodig zijn om een opdracht tot een goed einde te brengen blijven de eigendom van de leverancier die ze gemaakt heeft. Maar enerzijds, kan de eigendom van deze elementen (bijvoorbeeld de foto’s, de films, de diskettes, allerhande dragers van digitale bestanden, enz.) op elk moment overgedragen worden aan de opdrachtgever mits uitdrukkelijke overeenkomst, en onder voorbehoud van de regels vervat in artikel 7. En anderzijds, wanneer de productie-elementen een vorm aangenomen hebben die door de opdrachtgever gebruikt kan worden om nieuwe creaties te maken die reproductierechten met zich mee zullen brengen, behoudt de leverancier het exclusiviteitsrecht op de productie-elementen die hij gemaakt heeft, behalve wanneer de partijen een uitdrukkelijke overeenkomst sluiten die de modaliteiten van het gebruik van deze elementen door de opdrachtgever regelt.

16. – Correcties De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van het “goed voor druk”. De mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

17. – Akkoord voor uitvoering Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekend en ondertekend “akkoord voor uitvoering” ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het “akkoord voor uitvoering” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

18. – Retentierecht De leverancier heeft het recht de goederen te behouden tot de volledige prijs betaald is. Dit retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar, of benodigdheden die door de opdrachtgever geleverd werden om de opdracht of prestatie uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij klaar voor afhaling worden gesteld.

17. Uitvoering van een overeenkomst
7.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Memento design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Memento design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Memento design zijn verstrekt, heeft Memento design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Memento design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Memento design is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Memento design kenbaar behoorde te zijn. Indien Memento design op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Memento design namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
17.2 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het onderwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Memento design dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Een door Memento design opgegeven termijn voor het volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Memento design is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Memento design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. In geval Memento design (onderdelen / gedeelten van) het product naar de op welke wijze dan ook verzendt, mede inbegrepen . maar niet beperkt tot . toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is i-Aspect tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan Memento design door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdracht in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. Opdrachtgever vrijwaart Memento design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Memento design een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij . tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen . gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht. 

18. Wijziging van de overeenkomst
18.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Memento design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Memento design de opdrachtgever trachten hierover van tevoren in lichten.
18.2 De overeenkomst tussen Memento design en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

19. Opzegging
19.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk middels aangetekende post en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen. Indien de werkzaamheden van Memento design worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor Memento design extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. In geval van tussentijdse opzegging heeft Memento design naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.
19.2 Opschorting en ontbinding Memento design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst Memento design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Memento design op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Memento design de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien de opdracht om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen. Wanneer de werkzaamheden van Memento design bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden. Memento design behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

20.Gebreken
20.1 Klachttermijnen Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Memento design. Indien een klacht gegrond is zal Memento design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Memento designt slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 17.
20.2 Overige bepalingen Is aan de opdrachtgever een ontwerp of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Op elke overeenkomst tussen Memento design en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing. Memento design behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

21 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
21.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. 

22.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Memento design en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dendermonde kennis, tenzij Memento design er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. Deze laatste versie van de Algemene Voorwaarden per post, per e-mail of per fax ontvangen kan natuurlijk ook. Bel daarvoor met 0495 167234, mail naar info@mementodesign.be. 

23.Prijzen en offertes webdesign Prijzen door Memento design in offertes meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn werd vermeld. Offertes zijn eigendom van Memento design en mogen niet worden doorgegeven aan derden. Tevens gelden bestaande offertes niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Memento design behoudt zich het recht voor om haar prijzen en tarieven marktconform te wijzigen. Indien de klant eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere opdrachtnemers aanbiedt, dient deze Memento design hier vooraf van op de hoogte te stellen. Een samengestelde prijsopgave verplicht Memento design er niet toe om een gedeelte van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Memento design behoudt zich het recht voor om in geval van gedeeltelijke bestelling een aangepaste prijs voor te stellen. Prijzen worden steeds opgegeven in euro en exclusief BTW. Schriftelijke bevestiging Offertes dienen bij wijze van goedkeuring door de klant schriftelijk te worden bevestigd. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Memento design. De klant erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst geeft aanleiding tot vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 30% van de aannemingssom. Memento design behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.


24. Aanleveren van gegevens De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Memento design aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, is het mogelijk dat de uitvoering van de opdracht wordt uitgesteld of opgeschort. Gegevens die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. Eigendomsrecht Alle ontwerpen, concepten, documenten, bestanden en andere materialen, van welke aard dan ook, door Memento design aangeleverd of ontwikkeld, blijven ten allen tijde eigendom van Memento design. Een export van een website kan steeds door de klant worden aangevraagd. 

25. Termijn van uitvoering Na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal, wordt binnen de 21 werkdagen van start gegaan met het uitwerken van de overeengekomen producten en/of diensten. Een verwachte uitvoeringstermijn wordt bij wijze van inlichting door Memento design aan de klant meegedeeld en is niet bindend, doch louter richtinggevend. Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding tot schadevergoeding aan de klant.


26. Klachten Klachten omtrent de gepresteerde diensten en/of zichtbare gebreken moeten binnen de 8 werkdagen na uitvoering/levering schriftelijk aan Memento design worden gemeld. Na deze periode wordt de opdracht geacht definitief te zijn opgeleverd en aanvaard door de klant. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.


27. Registratie van domeinnamen De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium voor .be domeinnamen). Domeinnamen worden steeds op naam van de klant geregistreerd, waardoor de klant als licentienemer wordt en de volledige aansprakelijkheid draagt voor de inhoud van de webpagina’s op de via Memento design geregistreerde domeinnaam. Alle domeinnamen worden, behoudens schriftelijke opzegging ten minste één maand voor de vervaldag, stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar. Memento design is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zou uitmaken op rechten van derden, enz. Bij annulatie van een domeinnaam wordt deze na de lopende registratieperiode opnieuw vrijgegeven. Memento design is dan niet meer verantwoordelijk voor de domeinnaam en is ook op geen enkele manier aansprakelijk bij (her)registratie door derden. 

28.Betalingsvoorwaarden
Elke factuur dient binnen de 7 dagen na de facturatiedatum (= de vervaldatum) te worden vereffend op de rekening van Memento design. De BTW is steeds te laste van de klant. In geval van niet-tijdige betaling van de factuur zal, zonder ingebrekestelling en van rechtswege, bovenop het verschuldigde bedrag een verwijleninterest van 1% per maand aangerekend worden vanaf het verstrijken van de vervaldatum. Naast het verschuldigd zijn van de verwijleninterest, zal iedere wanbetaling aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,-. Alle overeenkomsten met Memento design worden geacht te zijn afgesloten te 9160 Lokeren en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Lokeren en de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde. Elk protest van een factuur moet, om ontvankelijk te zijn, binnen de acht (8) werkdagen na de verzendingsdatum van de factuur schriftelijk worden meegedeeld aan Memento design. Memento design heeft het recht om in geval van laattijdige betaling van openstaande facturen (onafhankelijk van de diensten op die facturen vermeld), alle diensten van de klant tijdelijk te blokkeren of af te sluiten. Dit geldt dus voor domeinnamen, e-mailboxen, Google Apps accounts, hostings, websites en webshops. In voorkomend geval is Memento design niet aansprakelijk voor enige schade.


29.Overmacht
Wanneer er sprake is van overmacht, waardoor een opdracht redelijkerwijze niet kan worden vervuld, heeft Memento design het recht om deze opdracht op te schorten.
De klant dient er tevens van op de hoogte te zijn dat informatie die via Internet wordt verzonden, door derden kan worden onderschept. Memento design kan hiervoor onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden gesteld. Memento design is uitsluitend aansprakelijk voor iedere toerekenbare zware of veel voorkomende lichte, contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van verbintenissen uit een overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de Opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende, gemotiveerde ingebrekestelling versturen, waarbij Memento design de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding. Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit onze tekortkomingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. Memento design is evenmin aansprakelijk voor enige vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. Indien de Opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Memento design in het gedrang brengt, dient deze alle nodige maatregelen te nemen om Memento design te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen. Memento design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van foto’s, lettertypes, et cetera, geleverd en/of goedgekeurd door de Opdrachtgever. Onvoorzienbare en onoverkomelijke situaties (overmacht), zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Memento design geen controle heeft, bevrijden Memento design voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoedingen voor de Opdrachtgever. Memento design kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden, wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schadeverwekkend feit zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van hun opdracht. Memento design is in geen geval aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige weergave van enige website of webshop die via haar Dienst aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, noch voor enige andere weergave die niet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever voldoet, wanneer deze gebrekkige weergave te wijten is aan de webbrowser. Memento design is afhankelijk van de goede werking van externe webbrowsers (Safari, Firefox, Opera, Chrome, etc.), opdat de weergave van de website of webshop conform de verwachtingen van de Opdrachtgever is.

30. Overdracht van webfiles en e-mailaccounts. Memento design geeft geen garanties omtrent de beschikbaarheid van enige website of webshop die via haar Dienst aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, noch voor het verlies van data hierdoor. De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor het aanleveren van alle bestanden en wachtwoorden. Memento design kan in geen geval aansprakelijk zijn voor de slechte werking of downtime van de internetverbinding of e-mailaccounts van de Opdrachtgever. Memento design draagt geen verantwoordelijkheid voor de onjuiste of onvolledige weergave van enige kleuren, afbeeldingen, logo’s, video’s, etc. die via haar Dienst op de website of webshop van de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, noch voor enige andere weergave die niet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever voldoet, wanneer deze gebrekkige weergave te wijten is aan de eigenschappen van het apparaat waarop de Opdrachtgever de website of webshop wenst weer te geven (waaronder, doch niet beperkt tot: onvoldoende resolutie). Memento design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
Bij het aangaan van een opdracht van het maken, ontwerpen van een webshop of website door Memento design wordt de opdrachtgever hierna de eigenaar van de wesite of webshop en de verantwoordelijkheid van de werking en inhoud hiervan. De opdrachtgever vrijwaart Memento design hiervan verantwoordelijk te kunnen gesteld worden voor het niet werken of foutmeldingen van een website, webshop, betalingssystemen, virussen en de inhoud hiervan. Memento design is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud. Memento design neemt geen verantwoordelijkheid voor overname, werking en content van een bestaande website, vermits we zelf geen controle hebben over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen. Memento design kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (Hackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten). Memento design behoudt zich aldus het echt voor om bepaalde immateriële roerende goederen of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop. Memento design kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. Memento design verbindt zich ertoe ondersteuning en advies te geven aan de klant waar mogelijk en voorziet in passende stappen tegen de toeleverancier. Persoonlijke gegevens De persoonlijke gegevens van de klant worden voor intern gebruik bewaard in de database van Memento design. De gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming worden doorgegeven aan derden. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie (zoals logins voor externe software of platformen…) die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Memento design. Deze gegevens worden enkel gebruikt op vraag van de klant en ter garantie van een optimale werking van de site. Alle persoonlijke gegevens van de klant worden bewaard voor de totale duurtijd van onze overeenkomst. Deze gegevens worden extra beveiligd opgeslagen in een daarvoor bekwaam programma en via 2-step-verification login. De klant is de hoofdverantwoordelijke voor zijn login gegevens en kan deze ten alle tijde wijzigen. De klant kan ook vragen om de persoonsgegevens verwerkt door Memento design te laten schrappen. Bij data breach van deze gegevens, lichten wij automatisch alle betrokken partijen in zodat zij de nodige stappen kunnen ondernemen en hun login gegevens onmiddellijk kunnen wijzigen. Persoonlijke gegevens van de klant worden uitsluitend gebruikt voor contact door Memento design in het geval van veranderingen die betrekking hebben op het goed functioneren en beheren van uw website of webshop. Meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy.

31. Bewijs
Zowel Memento design als de Opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail, Whatsapp, Messenger, …) als bewijsmiddel. Voor meer informatie, vragen of suggesties kan u een e-mail sturen naar info@mementodesign.be of telefonisch contact opnemen +32 (0) 4 95 16 72 34.

 

Memento design behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen wanneer zij dit nodig achten.